X

Aktualitātes

12 jūn 2020 Okupācijas muzejs un Stūra māja atkal atvērta apmeklētājiem no 12. jūnija
Kalendāra arhīvs »

Projekta ietvaros Okupācijas muzejs organizē iepirkumu konkursu par ceļojošās izstādes dizaina izveidi

2013. gada 4. februāris

Latvijas Okupācijas muzejs, projekta CB36 Different Nations – Shared Experiences ietvaros, organizē iepirkumu konkursu par ceļojošās izstādes dizaina izveidi.

  1. 1.      Iepirkuma priekšmets (pakalpojums)

1.1.   Ceļojošās izstādes (turpmāk – izstāde) dizains Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas Interreg IV A projekta CB36 Different Nations – Shared Experiences ietvaros.

 

  1. 2.      Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

2.1.   Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski, sūtot to uz e-pastu andris.sillers@omf.lv vai personīgi Latvijas Okupācijas muzejā, Raiņa bulvārī 7, Rīgā, darbadienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00, iepriekš piesakoties pa tālr. 26529311

2.2.   Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 25. februārim plkst. 12:00.

2.3.   Piedāvājumus, kas saņemti pēc 2.2. punktā norādītā termiņa, neizskatīs.

 

  1. 3.      Piedāvājuma noformēšana

3.1.   Pretendents piedāvājumu iesniedz brīvā formā, iekļaujot 8. punktā minētos nosacījumus.

3.2.   Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

 

  1. 4.      Prasības pretendentam

4.1.   Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:

4.1.1.      pretendents var būt juridiska vai fiziska persona, kam ir pierādāma atbilstoša kvalifikācija un pieredze;

4.1.2.      ja pretendents ir juridiska persona, tā ir reģistrēta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

 

4.2.   Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

4.2.1.      Pretendentam jābūt ne mazāk kā 5 gadu pieredzei darbā ar Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop un Adobe Indesign programmām, kā arī prasme apstrādāt lielu apjomu vizuālo materiālu un tekstu, mākai darboties ar Adobe Acrobat, Word, elektronisko pastu un FTP programmām;

4.2.2.      Pretendentam ir izglītība vizuālās mākslas jomā, pieredze izstāžu vizuālā noformējuma izstrādē un pierādāma spēja strādāt komandā.

 

  1. 5.    Iesniedzamie dokumenti

5.1.   Pretendenta brīvā formā sagatavots projekta izpildes apraksts atbilstoši 8. punktā norādītajiem nosacījumiem.

5.2.   Mākslinieka CV.

5.3.   Paraugs no iepriekšējās pieredzes izstāžu veidošanā.

5.4.   Finanšu piedāvājums.

5.5.   Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija juridiskai personai, pases kopija fiziskai personai.

5.6.   Izstādes dizaina idejas skice un izmantojamo materiālu apraksts.

 

  1. 6.      Iesniegtās informācijas derīguma termiņš

6.1.   Piedāvājums ir spēkā vismaz 20 (divdesmit) darba dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa;

6.2.   Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt 6.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam divu darba dienu laikā.

 

  1. 7.      Pakalpojumu līgums

7.1.     Ar pretendentu, kurš atzīts par uzvarētāju, pasūtītājs slēdz pakalpojumu līgumu 5 darba dienu laikā no rezultātu paziņošanas uzvarētājam;

7.2.   Plānotais pakalpojumu līguma darbības laiks – līdz 2013. gada 30. jūnijam;

7.3.   Ja pretendents, kurš atzīts par uzvarētāju, nav parakstījis pakalpojumu līgumu 5 darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas, pasūtītājs uzskatīs, ka pretendents atsakās parakstīt līgumu un slēdz pakalpojumu līgumu ar pretendentu, kurš atbilst visām prasībām un ir atzīts par nākamā atbilstošākā piedāvājuma iesniedzēju.

 

  1. 8.      Ceļojošās izstādes dizaina izstrādes apraksts.

 

8.1.   Katra izstādes tēma paredz tekstu un attēlus, kopā izstādi veido 14 – 17 tēmas. Katrai tēmai ir paredzēta atsevišķa ekspozīcijas sadaļa.

8.2.   Izstādei ir jābūt autonomai, vairākkārt eksponējamai, viegli uzstādāmai un transportējamai vienam cilvēkam ar „B” kategorijas autovadītāja tiesībām atbilstošu automašīnu.

8.3.   Izstādes mērķa auditorija ir jaunieši.

8.4.   Izstādei vēlami interaktīvi elementi.

8.5.   Jāizstrādā izstādes dizains no iepriekš sagatavota foto attēlu un tekstu kopuma par vienojošo starp Baltijas jūras reģiona valstīm (Latviju, Igauniju, Somiju, Zviedriju).

8.6.   Jāsagatavo izstādes materiāli drukai eksponēšanai telpās 4 valodās (latviešu, igauņu, somu, zviedru) un 5 maketi izvietošanai virtuālajā vidē 5 valodās (latviešu, igauņu, somu, zviedru un angļu).

  1. 9.      Piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

9.1.   Iepirkuma komisija vērtē un pieņem lēmumu par piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, no tālākas vērtēšanas izslēdz.

9.2.   Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: 50% pretendenta idejas un skices atbilstība Nolikumam, izstādes mērķim un auditorijai; 50% zemākā cena.

9.3.   Gadījumā, ja Pretendents, kura piedāvājums atzīts par visizdevīgāko piedāvājumu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 5 (piecu) darba dienu laikā no uzvarētāja paziņošanas datuma, tiesības slēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām vai arī Iepirkums tiek pārtraukts, izbeidzot to bez rezultātiem.

9.4.   Iepirkums var tikt izbeigts bez rezultātiem, ja neviens no pretendentiem nav iesniedzis piedāvājumu atbilstošā kvalitātē.

9.5.   Vienlīdzīgu rezultātu gadījumā tiek rīkotas pārrunas ar attiecīgajiem pretendentiem, lai noteiktu labākā piedāvājuma iesniedzēju.

9.6.   Konkursa rezultāti pretendentiem tiek paziņoti līdz 2013. gada 1. martam.Citas aktualitātes

Biļetēm uz “Stūra māju” muzejs dod ārkārtas situācijas atlaidi un piedāvā arī izstādes atbalstītāja biļeti2020. gada 2. jūnijs
Gatavojoties apmeklētāju uzņemšanai pēc ārkārtas situācijas beigām, muzejs ir atsācis biļešu...
Piedāvājam iepazīt muzeja ekspozīciju virtuāli. Piektais stāsts - holokausts2020. gada 1. jūnijs
Gaidot Okupācijas muzeja atkal atvēršanu apmeklētājiem 12. jūnijā, piedāvājam doties virtuālā tūrē ar muzeja...
Muzeja piedāvājums attālinātam mācību procesam2020. gada 8. aprīlis
Muzeja izglītības nodaļa piedāvā plašu mācību materiālu klāstu attālinātam mācību procesam. Ar laiku šis...
Sveicam Starptautiskajā Muzeju dienā!2020. gada 18. maijs