Latvijas Okupācijas muzeja biedrība

Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB) ir Latvijas Okupācijas muzeja juridiskais īpašnieks un pārvaldītājs.  Biedrība ir reģistrēta Latvijas valsts Biedrību un nodibinājumu reģistrā un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un OMB statūtiem. OMB ir pēctece Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fondam (OMF), kas darbojās no 1993. gada līdz 2006. gadam, kad to pārreģistrēja saskaņā ar jauno LR sabiedrisko organizāciju likumu.  Statūtos OMB definēta kā "labdarīga bezpeļņas biedrība, kuras mērķis ir pārvaldīt un gādāt par tās struktūrvienību – Latvijas Okupācijas muzeju un ar to saistītos zinātniskos un izglītojošos pasākumus."  OMB augstākais lēmējs ir biedru sapulce, kas ievēl OMB valdi kā biedrības izpildinstitūciju.

Okupācijas muzejs kā OMB struktūrvienība darbojas uz OMB statūtu un biedru sapulces apstiprināta muzeja nolikuma pamata, kas nosaka "muzeja misiju, mērķus, uzdevumus, struktūru, amatpersonu un citu darbinieku funkcijas, finansiālo nodrošinājumu, tiesības un pienākumus."

Kontaktinformācija:

Valters Nollendorfs
OMB valdes priekšsēdis
(+371) 67 212 715
valtersn [at] lanet [dot] lv