X

Donate

DONATIONS AND SUPPORT

The Museum of the Occupation of Latvia was founded and has been developed as a donation to the people of the State of Latvia. The donated time and knowledge of the founders of the Museum, as well as the financial support of Latvians abroad, have ensured the operation and development of the Museum. Even now, donations are the main source of financial resources. The museum is grateful to every donor! Your contribution to the museum will help it exist and grow.

You can donate to the museum through the main office of the museum. The Museum of the Occupation of Latvia Association is a public charitable organisation, therefore there are tax relief for donations.

Donations can be made by bank transfer to the museum’s accounts. The donor’s name, address and the purpose of the donation should be indicated.

"Latvijas Okupācijas muzeja biedrība", Reg. nr. 40008018848

AS "SEB banka”, SWIFT code UNLALV2X, Account Nr.: LV67UNLA0002400700517

AS "Swedbank", Account Nr.: LV20HABA0551029425092

By donating to the Museum of the Occupation of Latvia Association individuals and companies are entitled to receive a tax rebate.

 Nodokļu atlaides iedzīvotājiem privātpersonām:

 • Pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli, no gada apliekamo ienākumu apjoma drīkst atskaitīt izdevumus par ziedojumiem. Tā nosaka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants: ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, līdzīgi iemaksām privātajos pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas prēmijām.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (kvīti, internetbankas izdruku), lēmumu par Latvijas Okupācijas muzeja biedrības sabiedriskā labuma statusu un reģistrācijas apliecību.
 • Tomēr attaisnotie izdevumi par ziedojumiem jeb nodokļa atlaide nebūs lielāka par 20 procentiem no Jūsu apliekamā ienākuma lieluma.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

 • Likuma par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20. pants nosaka, ka uzņēmumiem - nodokļu maksātājiem samazina nodokli par 85 procentiem no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām.
 • Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.
 • Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs bez atlīdzības nodod Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.
 • Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
 • Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja
  • ziedojuma mērķī ir ietverta norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis;
  • ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;
 • Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā kopā ar kvīti vai bankas izdruku par ziedojumu un lēmumu par Latvijas Okupācijas muzeja sabiedriskā labuma statusu un Biedrības reģistrācijas apliecību.
Donate online

Donate online

Donate in the USA

Donate in the USA

Donate in Canada

Donate in Canada

Donate in the UK

Donate in the UK

Donate in Australia

Donate in Australia